Privacy

Privacy statement Keukencentrum AXI

Keukencentrum AXI, gevestigd aan de Frankeneng 17E te Ede, is verantwoordelijk voor de

verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

 

De Persoonsgegevens die verwerkt worden:

Keukencentrum AXI verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze

diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam (Bij invullen van het contactformulier)

– Telefoonnummer (Bij invullen van het contactformulier)

– E-mailadres (Bij invullen van het contactformulier)

– IP-adres (Bij het bezoeken van de website)

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over

websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die

toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan

contact met ons op via info@axikeukens.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Keukencentrum AXI verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Keukencentrum AXI neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten

over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om

besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar

een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Keukencentrum AXI) tussen zit.

 

 

 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Keukencentrum AXI bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de

doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Keukencentrum AXI deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit

noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een

eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht,

sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging

en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Keukencentrum AXI blijft verantwoordelijk voor

deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Keukencentrum AXI uw persoonsgegevens aan

andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Met de volgende

partijen hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten:

• Google Inc.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Keukencentrum AXI gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een

klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de

browser van uw computer, tablet of smartphone. Keukencentrum AXI gebruikt cookies met

een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt

en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook

gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast

plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en

advertenties kunnen aanbieden.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen

cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de

instellingen van uw browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het

en-wat-doe-ik-ermee/

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld

adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht van cookies:

 

Cookie: Google Analytics

Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

 

Cookie: Google Analytics

Naam: _utmz

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 6 maanden

 

Cookie: Google Analytics

Naam: _utmb

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Verlooptermijn: 30 minuten vanaf het moment van plaatsen/updaten

 

Cookie: Google Analytics

Naam: _utmc

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Verlooptermijn: Wanneer de browsingsessie eindigt

 

Cookie: Google Analytics

Naam: _utmt

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Verlooptermijn: 10 minuten

 

Cookie: Google Analytics

Naam: _utmv

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Verlooptermijn: 2 jaar

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in

te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door

Keukencentrum AXI en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat

u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een

computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de

verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@axikeukens.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie

van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,

MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),

paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw

privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Keukencentrum AXI wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in

te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de

volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit

persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Keukencentrum AXI neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via

info@axikeukens.nl.